Zasady i warunki

POLITYKA PRYWATNOŚCI
REGULAMIN APLIKACJI MEDLEVEL
POLITYKA PRYWATNOŚCI
POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z Aplikacji Medlevel (dalej „Użytkownicy”)

1.                 Informacje ogólne

2.                 Kategorie przetwarzanych danych

3.                 Podstawy i cele przetwarzania

4.                 Okres przechowywania danych

5.                 Odbiorcy danych

6.                 Prawa Użytkownika

7.                 Profilowanie

8.                 Informacje ogólne

 

Administratorem danych Użytkownika jest PharmBonus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, lok. 8, 90-057 Łódź, e-mail: support@medlvl.com (dalej „Administrator”)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa procesów przetwarzania danych osobowych Użytkownika i możliwości realizacji jego praw w związku z przetwarzaniem danych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie pytania i uwagi należy przesyłać na adres support@medlvl.com.

1.                 Kategorie przetwarzanych danych

1.                 Jeżeli Użytkownik korzysta z podstawowych funkcjonalności tj. przegląda Aplikację bez korzystania ze szkoleń, Administrator przetwarza dane wyłącznie takie jak: numer telefonu Użytkownika oraz tzw. pliki cookie. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Platformy w postaci szkoleń, Administrator przetwarza dodatkowo dane wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w tym takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu. W przypadku, gdy Spółka ma obowiązek wystawić Użytkownikowi PIT-11 w związku z zamówieniem przez niego nagrody, Administrator przetwarza także dodatkowe dane w postaci nr PESEL, daty urodzenia oraz inne dane niezbędne do prawidłowego wystawienia PIT-11.

 

2.                 Podstawy i cele przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie:

1.                 umowy w celu zapewnienie realizacji usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną (zaakceptowany przez Użytkownika Regulaminu Platformy (art. 6, ust. 1, lit. b RODO);

2.                 rejestracji konta w Aplikacji, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.                 korzystania z usługi formularza kontaktowego w Aplikacji w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.                 prawnie uzasadnionego interesu Administratora (obrona przed ewentualnymi roszczeniami oraz w związku z dopasowaniem treści Platformy do zainteresowań Użytkownika, oraz analiz statystycznych i udoskonalenia usług Administratora) (art. 6, ust. 1, lit. f, RODO);

5.                 prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – w przypadku postępowania reklamacyjnego i konieczności rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z działaniem Platformy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

6.                 prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – w przypadku informowaniu o nowościach na Platformie, promocjach, nowych ofert (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

7.                 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w celach podatkowych, m.in. wystawienia dla Użytkownika, który wybrał nagrodę formularza PIT-11 ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

3.                 Okres przechowywania danych

Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji, tj. ewentualnie do momentu usunięcia konta w celu zaprzestania korzystania przez Użytkownika ze szkoleń lub do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń; w przypadku dopasowania treści Aplikacji Administratora do zainteresowań Użytkownika, analiz statystycznych i udoskonalania usługi - dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania z Aplikacji, nie dłużej jednak niż 5 lat od dnia zakończenia umowy.

Dodatkowo Administrator może przechowywać dane Użytkownika do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia Użytkownikowi dalsze korzystanie z Platformy, a w szczególności uniemożliwia korzystanie z oferowanych szkoleń, zbieranie punktów i odbieranie nagród.

4.                 Odbiorcy danych

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych Użytkownika będą:

1.                 podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora,

2.                 upoważnieni pracownicy Administratora i upoważnione osoby działające na zlecenie Administratora,

3.                 podmioty zewnętrzne wspierające bieżącą działalność Administratora.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

5.                 Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1.                 prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

2.                 prawo do sprostowania danych,

3.                 prawo do usunięcia danych,

4.                 prawo do ograniczenia przetwarzania,

5.                 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6.                 prawo do przenoszenia danych oraz

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik możesz zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Jeżeli mimo wsparcia Administratora Użytkownik uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.                 Profilowanie

Za pomocą plików cookies stosowanych w Serwisie możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika w tym poprzez analizę tego jak często Użytkownik odwiedza Serwis, czy jakie produkty najczęściej ogląda, jakiego rodzaju artykuły czyta. Analiza zachowań w Internecie pomaga Administratorowi rozumieć zwyczaje i oczekiwania Użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. W ten sposób Administrator ma możliwość prezentowania reklam dopasowanych do Użytkownika (przykładowo, reklama wynikająca z faktu przeglądania w ostatnim okresie tylko artykułów dotyczących zawału serca) oraz spośród dostępnych materiałów i artykułów przedstawiać głównie takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom Użytkownika.

Jeśli Użytkownik zrezygnuje z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do swoich zainteresowań nie oznacza to, że nie będzie otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z Serwisów. W takim przypadku Użytkownik będzie otrzymywał reklamy, ale bez związku z dotychczasową aktywnością Użytkownika w Serwisie.

Our site uses cookies. We use cookies because nothing works without them)