Zasady i warunki

REGULAMIN APLIKACJI MEDLEVEL
REGULAMIN APLIKACJI MEDLEVEL
POLITYKA PRYWATNOŚCI
POLITYKA COOKIES

 

REGULAMIN APLIKACJI MEDLEVEL

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

Aplikacja – niniejsza aplikacja prowadzona pn. „Medlevel”, której celem jest podnoszenie poziomu wiedzy pracowników ochrony zdrowia, wsparcie w działalności zawodowej środowiska medycznego.

Regulamin – niniejszy regulamin, który określa warunki oraz zasady uczestnictwa w Aplikacji.

Właścicielem aplikacji jest PharmBonus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000877500, NIP 7252305808

(1)                    Użytkownik - oznacza osobę wykonującą zawód farmaceuty lub technika farmacji, lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego, która korzysta z Aplikacji.

(2)                    Aplikacja - oznacza aplikację informatyczną na telefon (iOS, Android) o charakterze edukacyjnym, promocyjnym, informacyjnym pod nazwą „Medlevel” dedykowaną dla Użytkowników, którzy wykonują zawody medyczne i funkcjonują zawodowo w obszarze ochrony zdrowia.

(3)                    Profil – zakładka w Aplikacji, w której gromadzone są dane Użytkownika

w ramach Aplikacji.

(4)                    Okres aktywności - to okres, w trakcie którego Uczestnicy realizują zaplanowane na ten czas Aktywności.

(5)                    Rankingto poziom w rankingu; w zależności od liczby Punktów, uzyskiwanych w trakcie trwania okresu zadaniowego.

(6)                    Aktywności - oznaczają aktywności wykonywane w ramach Aplikacji, których szczegółowe zasady i warunki określone zostaną każdorazowo w Aplikacji.

(7)                    Zadania – aktywności do wykonania przez uczestnika dotyczące wykonywanego zawodu farmaceuty lub / i technika farmacji lub innego zawodu medycznego. Użytkownik za wykonaną zadania otrzymuje Punkty oraz punkty specjalne.

(8)                    Testy – Zadania edukacyjne służące weryfikacji wiedzy Użytkownika. Użytkownik za wykonany Test otrzymuje Punkty oraz punkty specjalne.

(9)                    Punkty – punkty, które Użytkownik otrzymuje za wykonane Aktywności, Szkolenia, Ankiety, Testy oraz, które może wymienić na nagrody dostępne w BonMarket.

 

(10)                Powiadomienia - to komunikaty push z informacją o pojawieniu się nowych Aktywności, Szkoleń i Ankiet, postów, informacji zawodowych w aplikacji.

(11)                BonMarketwirtualny sklep umożliwiający wymianę punktów.

(12)                                        Panel Administracyjny - konsola administracyjna w której: definiowane są Aktywności, Szkolenia, Ankiety, Testy, dostępne są statystyki i zarządzanie aplikacją Medlevel.

Warunkiem korzystania z Aplikacji Medlevel (dalej „Platforma” lub “Aplikacja” lub “Medlevel”) oraz otrzymania świadczeń usług drogą elektroniczną (dalej „Usługa”) przez PharmBonus PL Sp.z o.o., jest dokładne zapoznanie się z treścią poniższego regulaminu Platformy oraz Polityki Prywatności. Korzystanie z Platformy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności.

`

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy dostępnej w aplikacji Medlevel, której właścicielem jest PharmBonus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, lok. 8, 90-057 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000877500, NIP 7252305808 (dalej: „Spółka”).

2.Usługi dostępne za pośrednictwem Platformy skierowane są wyłącznie do pełnoletniej osoby fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, będącej: magistrem farmacji, kierownikiem apteki, lub technikiem farmacji, lekarzem, ratownikiem medycznym, pielęgniarką którzy są zatrudnieni w aptece lub innym miejscu świadczenia opieki medycznej, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, bądź prowadzą działalność gospodarczą, (dalej łącznie jako „Użytkownicy”).

3.Platforma przeznaczona jest do korzystania przez Użytkowników i dokonywania za jej pośrednictwem czynności prawnych pozostających w bezpośrednim związku z wykonywaną przez nich działalnością zawodową.

4.Platforma umożliwia:

4.1. Zawodom medycznym, Farmaceutom – podnoszenie kompetencji zawodowych i zdobywanie punktów w ramach procesu kształcenia ustawicznego (szkolenia ciągłe).

Technikom Farmacji – odbywanie szkoleń zakończonych certyfikatem uczestnictwa – na zasadach wskazanych w pkt. VI Regulaminu,

1.                 Farmaceutom i Technikom – odbywanie szkoleń prouktowych – na zasadach wskazanych w pkt.VI Regulaminu,

5.                 Korzystanie z Platformy przez Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne.

6.                 Zasady korzystania z Platformy reguluje niniejszy Regulamin. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Platformy, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Spółki.

7.                 Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z Platformy, oraz przestrzegać jego postanowień przez cały okres korzystania z Platformy oraz zobowiązany jest zachować wszystkie informacje do własnego użytku.

8.                 Korzystanie z Platformy nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, zasad poufności oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Dodatkowo żadne działania Użytkownika Platformy nie mogą naruszać praw osób trzecich i być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych.

9.                 Pytania lub uwagi dotyczące Aplikacji Medlevel oraz wszelkiego rodzaju problemy techniczne należy zgłaszać na adres mailowy: support@medlvl.com lub pisemnie na adres PharmBonus Sp. z o.o. Plac St. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa.

§ 2

Ogólne zasady użytkowania Aplikacji Medlevel.

1.          Aplikacja ma zasięg ogólnopolski.

2.          Organizator oświadcza, iż Aplikacja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią fantową lub promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani jakąkolwiek inną grą hazardową w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.          Z aplikacji mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy wykonujący zawód medyczny.

4.          Użytkownik pobiera Aplikację ze sklepu Google Play albo AppStore. Po pobraniu Aplikacji, Użytkownik rejestruje się podając podstawowe dane osobowe.

5.          Udział oraz rejestracja Użytkownika w Aplikacji jest dobrowolna. Przez cały czas korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu.

6.          Aplikacja instalowana na telefonie za pomocą AppStore dla telefonów z systemem IOS lub Google Play dla systemu Android - optymalna specyfikacja telefonów (obsługiwane wartości minimalne): Android od 5 do 8, IOS 10.3, 11, 12.

7.          Użytkownik wyrazi zgody na: przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu korzystania z Aplikacji, sprawdzenia uprawnienia Użytkownika do pracy z Aplikacją, a komunikowanie się z Użytkownikiem będzie możliwe za pomocą Aplikacji, środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących,

8.          Wyrazi zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko oraz pozostałych danych generowanych w trakcie trwania aktywnego profilu w Aplikacji, zebranych w związku z korzystaniem z Aplikacji, innym osobom korzystającym z tej Aplikacji.

9.          Użytkownik zobowiązany jest do podawania, zarówno w procesie rejestracji jak i w każdym czasie korzystania z Aplikacji, informacji prawdziwych i rzetelnych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować blokadą Profilu w Aplikacji.

10.      Użytkownik zobowiązany jest do nieumieszczania danych lub wizerunku osób trzecich, zaś w przypadku ich umieszczenia ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw tychże osób trzecich.

11.      Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań naruszających Regulamin ani powodujących nieprawidłowości w działaniu Aplikacji.

12.      Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu - zawiera treść zgód, jakich przed przystąpieniem do Aplikacji Medlevel udziela Użytkownik oraz informacje w tym czasie przekazywane są Użytkownikowi przez Organizatora/Administratora Programu.

 

§ 3

Użytkownicy

 

1.           Z Aplikacji mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zawód medyczny wg. ustawy o zawodach medycznych, farmaceuty lub technika farmacji.

2. Z Aplikacji nie mogą korzystać pracownicy Organizatora.

3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania określonych Regulaminem zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do korzystania z Aplikacji.

4.Użytkownicy powinni aktualizować dane zgromadzone na Platformie w miarę konieczności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Użytkownika nieaktualnymi danymi.

5. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto w Aplikacji, zarejestrowane na swoje imię i nazwisko, aptekę lub inne miejsce świadczeń medycznych. W przypadku gdy Użytkownik posiada dostęp do więcej niż jednego kodu apteki, należy wybrać tylko jeden kod apteki.

6.Z jednego konta w Aplikacji może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik.

7.Użytkownik nie może udostępniać swojego dostępu do Aplikacji osobom trzecim.

8.poprzez rejestrację w Aplikacji, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,

9.przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, zasad poufności w tym w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,

10.zasad współżycia społecznego oraz korzystania z Usług z poszanowaniem praw innych Użytkowników oraz osób trzecich,

11.używania udostępnionych Usług i narzędzi dostępnych w Aplikacji w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności niewykorzystywania Platformy dla obejścia prawa,

12.nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Aplikacji,

13.terminowego i zgodnego z określonymi zasadami wypełniania własnych zobowiązań związanych z korzystaniem z Usług świadczonych przez PharmBonus Sp. z o.o.

 

§ 4

Zasady działania Aplikacji i warunki techniczne

1.                 Możliwość korzystania z Platformy uzależniona jest od dokonania rejestracji, wymaganej od wszystkich Użytkowników. Rejestracja Użytkownika na Platformie następuje przez:

                   wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu;

                   wprowadzenie następujących danych Użytkownika do formularza rejestracyjnego umieszczonego w Aplikacji:

-                      imię i nazwisko

-                      wykształcenie

-                      nr licencji PWZ,

-                      adresu poczty elektronicznej,

-                      stanowisko

-                      specjalizacja

-                      zdjęcie dokumentów, wizytówek

                   udzielenie Spółce zgody na przetwarzanie danych osobowych;

                   aktywację konta Użytkownika bez zbędnej zwłoki po wyrażeniu zgód i przekazaniu wymaganych danych. Aktywacja następuje poprzez przejście procesu weryfikacji Użytkownika.

2.                 Przy składaniu zamówienia na wybraną nagrodę w zamian za punkty uzyskane za szkolenia produktowe, o których mowa w pkt VIII Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest przekazać dodatkowo następujące dane:

                   informację o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

                   adres mailowy;

                   w przypadku, gdy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na Spółce ciążyć będzie obowiązek wystawienia informacji PIT-11 dla Użytkownika w związku z zamówieniem przez niego nagrody – m.in. PESEL, właściwy Urząd Skarbowy, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz inne dane niezbędne do prawidłowego wystawienia PIT11. Użytkownik może także podać swój numer telefonu, za pomocą którego Spółka będzie prowadziła działania marketingowe i promocyjne, o ile Użytkownik wyrazi na nie zgodę przy wprowadzaniu danych,

                   numer telefonu Użytkownika.

3.                 Warunki techniczne jakie muszą być spełnione do korzystania z Aplikacji i dostępnych Usług to:

4.                 Po dokonaniu rejestracji na Platformie tworzone jest indywidualne, przypisane do Użytkownika konto (dalej „Konto”). W poszczególnych sekcjach na Koncie znajdować się będą informacje dot. wydarzeń, ofert pracy, aktualności, biblioteki wiedzy, promocji i inne informacje.

5.                 Użytkownik może w każdym czasie zdecydować o rezygnacji z korzystania z Aplikacji Medlevel i likwidacji swojego Konta. Konto zlikwidować można poprzez wejście w sekcję Ustawienia i kliknięcie w funkcję usuwanie konta. Po likwidacji Konta wszystkie zgromadzone punkty za szkolenia i inne zapisane na Koncie informacje przepadają, bez prawa do ekwiwalentu. Zaleca się w związku z tym wykorzystanie zgromadzonych na Koncie punktów za szkolenia produktowe przed likwidacją Konta. Wskutek likwidacji konta, Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług świadczonych przez Spółkę.

6.                 Spółka zastrzega możliwość odmowy rejestracji Użytkownika w Aplikacji bądź zlikwidowania konta Użytkownika jeżeli:

1.                 działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawnymi bądź obyczajowymi,

2.                 Użytkownik nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań pomimo wezwania,

3.                 Użytkownik podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji,

4.                 Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, w szczególności posiada więcej niż jedno konto (w tym zarejestrowane na więcej niż jeden kod apteki) – w takim przypadku Spółka usunie wszystkie konta Użytkownika bez możliwości wykorzystania punktów zebranych na tych kontach.

7.                 W przypadku naruszenia mniejszej wagi, Spółka po rozpatrzeniu sprawy indywidualnie może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu konta Użytkownika.

8.                 PharmBonus poinformuje Użytkownika o zawieszeniu lub likwidacji konta za pośrednictwem adresu e-mail, podanym przy rejestracji.

 

 

§ 5

Warunki udziału w Szkoleniach produktowych:

Zasady ogólne:

1.                 Szkolenia produktowe dostępne za pośrednictwem Aplikacji pozwalają doskonalić wiedzę w zakresie produktów leczniczych, jednostek chorobowych czy też tematyki z obszaru ochrony zdrowia, z którymi Użytkownicy stykają się w swojej działalności zawodowej.

2.                 Szkolenia obejmują zarówno produkty lecznicze jak i nie będące produktami leczniczymi (takie jak suplementy diety, wyroby medyczne, kosmetyki i inne).

3.                 Za odbycie szkolenia produktowego i uzyskanie pozytywnego wyniku Testu jednokrotnego wyboru, dostępnego w ramach Aplikacji i sprawdzającego wiedzę zdobytą w ramach szkolenia, Użytkownik ma możliwość zdobycia punktów, które może wymieniać na nagrody, wskazane w BonMarket przypisane dla rodzaju szkolenia i rodzaju Użytkownika.

4.                 Zasady wymiany punktów na nagrody oraz rodzaj możliwych do uzyskania nagród różnią się w zależności od tego, czy szkolenie dotyczy produktu leczniczego czy produktu nie będącego produktem leczniczym.

 

Odstępstwa od zasad ogólnych wskazanych w niniejszym punkcie

1.                  Ilość punktów, które można zdobyć za poszczególne szkolenia wskazana będzie każdorazowo przy danym szkoleniu.

2.                  Warunkiem uzyskania punktów jest odbycie szkolenia i zaliczenie Testu. Warunkiem zaliczenia Testu jest wskazanie 100% prawidłowych odpowiedzi. Czas na rozwiązanie testu jest nieograniczony. W przypadku zaliczenia Testu nie jest możliwe ponowne do niego przystąpienie, natomiast w przypadku niezaliczenia Testu Użytkownik może przystępować do Testu, aż do jego zaliczenia.

3.                  System automatycznie nalicza Użytkownikowi punkty za odbyte szkolenie i zaliczony Test. Ilość punktów, które zgromadził Użytkownik wskazana będzie na Platformie w zakładce BonMarket na Koncie Użytkownika.

4.                  W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika nieprawidłowego naliczenia punktów lub braku ich naliczenia przez system, należy niezwłocznie powiadomić Spółkę, wysyłając informację na adres mailowy support@medlvl.com.

5.                  Spółka zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany ilości punktów możliwych do uzyskania za poszczególne szkolenia, jak również liczby punktów warunkujących otrzymanie poszczególnych nagród zawartych w BonMarket. Spółka zawiadomi Użytkownika o takiej zmianie poprzez aktualizację liczby punktów przypisanych do szkolenia. W przypadku braku akceptacji zmiany Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z usług dostępnych na Platformie i likwidacji Konta zgodnie z pkt lV.5 powyżej.

6.                  W zakładce BonMarket na Koncie Użytkownika, Użytkownik będzie miał dostęp do nagród dedykowanych dla zawodu medycznego Użytkownika. Do każdej nagrody przyporządkowana jest liczba punktów, za którą daną nagrodę można otrzymać.

7.                  Spółka zastrzega sobie prawo usunięcia z BonMarket danej nagrody lub dodania do BonMarket nagród nowych pozycji. Spółka zawiadomi o zmianie BonMarket nagród poprzez zamieszczenie nowego BonMarket na Platformie. W przypadku braku akceptacji zmiany Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z usług dostępnych na Platformie i likwidacji Konta zgodnie z pkt III.5 powyżej.

8.                  Wyboru i zamówienia nagrody Użytkownik dokonuje w Aplikacji. Aby prawidłowo dokonać zamówienia nagrody Użytkownik musi podać prawidłowe i zgodne z prawdą dane osobowe, wskazane w pkt. III 1 oraz 2 Regulaminu oraz numer telefonu i e-mail. Z chwilą dokonania wyboru nagrody na Platformie pomniejszona zostanie ilość punktów na koncie Użytkownika o taką liczbę punktów, jaka przypisana jest w BonMarket do wybranej przez Użytkownika nagrody.

9.                  Użytkownik może dokonać wyboru nagrody z BonMarket obowiązującego na dzień złożenia zamówienia.

10.              Spółka zastrzega możliwość chwilowej niedostępności danej nagrody. W przypadku, gdyby Użytkownik dokonał wyboru i zamówienia nagrody, która chwilowo nie jest dostępna, system zawiadomi Użytkownika o braku jej dostępności i zamówienie tej nagrody będzie niemożliwe.

11.              Uprawnienie Użytkownika Platformy do punktów i nagrody jest niezbywalne, co oznacza, że nie mogą być przekazywane innemu Użytkownikowi. Punkty gromadzone przez różnych Użytkowników nie mogą być łączone.

12.              W przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o zakończeniu szkoleń produktowych lub zakończeniu funkcjonowania Aplikacji – o czym Spółka zawiadomi Użytkowników – zgromadzone punkty powinny zostać wykorzystane do ostatniego dnia trwania szkoleń lub funkcjonowania Aplikacji. Punkty niewykorzystane w powyższym terminie nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent i podlegają anulowaniu. Z tytułu anulowania niewykorzystanych punktów Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółki.

13.              Nagrody zostaną przesłane do Użytkownika na adres wskazany w trakcie składania zamówienia w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy uzyskanie nagrody od jej producenta lub dystrybutora będzie niemożliwe w tym terminie, Spółka powiadomi Użytkownika o przedłużeniu terminu wysyłki.

14.              Odbiór nagrody podlega potwierdzeniu przez Użytkownika, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie kurierskiej. W przypadku braku odbioru nagrody przesłanej przez Spółkę do Użytkownika, PharmBonus zapewnia Użytkownikowi możliwość odbioru nagrody w siedzibie Spółki przez okres jednego miesiąca od daty zwrotu nagrody z firmy kurierskiej do Spółki, bądź ponownego wysłania nagrody na wskazany adres, na koszt Użytkownika. Brak odbioru nagrody w ww. terminie oznaczać będzie rezygnację Użytkownika z prawa do otrzymania nagrody, bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki. W tym przypadku punkty nie podlegają zwrotowi na Konto Użytkownika.

15.              Użytkownik ma obowiązek sprawdzić przesyłkę przy osobie dostarczającej nagrodę i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub wad przesyłki zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu, w którym wymienione zostaną wszelkie uszkodzenia przesyłki a także inne uwagi i zastrzeżenia co do stanu przesyłki.

16.              W przypadku nagród, w związku z którymi udzielana jest gwarancja, Spółka w momencie przekazania nagród ceduje na rzecz Użytkownika wszelkie potencjalne roszczenia wynikające ze stosunku gwarancji.

17.              Punkty edukacyjne zebrane w Aplikacji nie tracą ważności po upływie jednego roku od dnia ich zdobycia.

18.              Wydanie Użytkownikowi Nagrody w ramach Aplikacji, ale tylko Nagrody zamówionej z BonMarket, o wartości nieprzekraczającej jednorazowo 200 zł korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art.21 ust.1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z powyższym na Organizatorze nie spoczywa obowiązek wystawienia i przekazania Użytkownikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-11.

19.              W przypadku przekazania nagrody na rzecz Użytkownika, który prawo do nagrody uzyskał w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji PIT-11. W takiej sytuacji Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany będzie do samodzielnego wykazania wartości otrzymanej nagrody jako przychód z działalności gospodarczej.

 

 

§ 6

Zasady podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia ciągłe

 

  1. W ramach Aplikacji dostępny jest system szkoleniowy dla Użytkowników, oferujący szkolenia przeznaczone przede wszystkim dla Farmaceutów i lekarzy, które umożliwiają doskonalenie wiedzy w zakresie nauk medycznych i farmaceutycznych poprzez zdalne nauczanie jako jedną z form kształcenia ciągłego pracowników zawodów medycznych.
  2. Materiały szkoleniowe, dostępne w Aplikacji w ramach tej usługi, dostarczane są przez dedykowane centra szkoleniowe.
  3. Za udział w szkoleniu za pośrednictwem Aplikacji i uzyskanie pozytywnego wyniku testu jednokrotnego wyboru dostępnego w ramach Aplikacji, sprawdzającego zdobytą w ramach szkolenia wiedzę (dalej „Test”), Użytkownik uzyskuje punkty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Warunkiem zaliczenia Testu jest wskazanie minimum 100% prawidłowych odpowiedzi.
  5. Czas na rozwiązanie Testu jest nieograniczony.
  6. Do rozwiązania Testu można przystąpić wielokrotnie, aż do zaliczenia Testu. Po zaliczeniu Testu i naliczeniu punktów Użytkownik nadal ma dostęp do szkolenia, którego dotyczył test, lecz sam test nie jest ponownie dostępny dla danego Użytkownika – nie jest możliwe ponowne zdobycie punktów za to samo szkolenie i przypisany do niego test.
  7. Wynik Testu jest automatycznie przypisywany do Konta Użytkownika, ze wskazaniem liczby i rodzaju uzyskanych przez Użytkownika punktów.

 

§ 7

Informacje na temat zdrowia

1.                 Korzystającemu z Platformy Użytkownikowi nie przysługuje status pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2.                 Wszelkie informacje zawarte w jakichkolwiek publikacjach zamieszczonych na Platformie mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w związku z tym żadnej informacji nie należy rozumieć jako:

                   udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

                   badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,

                   zalecenia zastosowania produktów leczniczych,

                   zalecenia użycia wyrobów medycznych,

                   konieczności bądź braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych lub podjęcia terapii,

                   zapewnienia, że produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,

                   stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii

3.                 Umieszczenie w Aplikacji informacji na temat określonych produktów, badań czy zabiegów nie stanowi zalecenia do ich zastosowania, zaś przywołanie opinii lekarza lub specjalisty nie stanowi zalecenia do postępowania zgodnie z tą opinią. Użytkownik podejmując decyzję o zastosowaniu produktu, przeprowadzeniu badania czy zabiegu bez uprzedniej konsultacji lekarskiej, wyłącznie na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Aplikacji, działa na własną odpowiedzialność.

4.                 Brak zamieszczenia w jakiejkolwiek publikacji Aplikacji ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku/leków nie może być rozumiany przez Użytkownika jako wskazanie, że taki lek/leki są bezpieczne, skuteczne lub odpowiednie dla Użytkownika bądź innych osób.

 

 

§ 8

Wymiana punktów na nagrody w BonMarket

 

1.           Posiadane na Profilu punktów Użytkownik może wymienić na nagrody, dostępne w ramach Aplikacji w BonMarket - opis poszczególnych nagród zawierać będzie informację o liczbie koniecznych punktów do jej uzyskania, bądź innych wymogów związanych z uzyskaniem danej nagrody.

2.           W celu wymiany punktów na nagrody Użytkownik jest zobowiązany dokonać wyboru nagrody (po dokonanym wyborze nagrody nie ma możliwości dokonania zmiany na inną nagrodę).

3.           Użytkownik może wymieniać punkty wyłącznie na nagrody aktualnie dostępne w BonMarket w Aplikacji, przy czym nagrody są dostępne w BonMarket do wyczerpania zapasów. W przypadku, jeżeli Nagrody nie będą dostępne Użytkownicy zostaną o tym poinformowani i poproszeni o wybór innej nagrody.

4.           Użytkownik może dokonać wyboru nagrody w dowolnym czasie.

5.           Nagroda rzeczowa doręczona zostanie do uczestnika przez Organizatora poprzez przesyłkę kurierską lub pocztę.

6.           W przypadku nieodebrania nagrody, bądź zwrotu nagrody, przyjmuje się, że Użytkownik zrezygnował z nagrody. W takim przypadku Użytkownik nie ma prawa do żądania przywrócenia na konto przyznanych punktów, które zostały wcześniej zamienione na nagrodę, ani prawa do żądania jakiejkolwiek rekompensaty.

7.           Nagrody elektroniczne w postaci kodu lub linku uprawniającego do zakupu zostaną wysłane na adresy email Użytkowników najpóźniej 30 dni od dnia wybrania nagrody.

8.           Jakiekolwiek roszczenia Użytkowników dotyczące rodzaju standardu, jakości i innych właściwości Nagród są wyłączone. Użytkownikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania Nagrody.

9.           Wartość jednorazowej nagrody nie przekroczy kwoty 100 zł brutto.

10.        Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagród wskazanych przez Uczestnika innymi nagrodami zbliżonymi pod względem wartości i walorów do nagród wybranych przez Uczestnika.

11.        Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

12.        Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy otrzymają nagrody w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązani są rozliczyć otrzymane nagrody jako ich przychód, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach podatkowych.

13.        Wszystkie pytania dotyczące dystrybucji nagród prosimy kierować wyłącznie na adres support@medlvl.com.

 

Postanowienia szczególne w zakresie szkoleń dla Użytkowników korzystających z Aplikacji Medlevel dot. produktów będących produktami leczniczymi:

 

  1. Punkty zdobyte przez Użytkowników korzystających z Medlevel za udział w szkoleniach dotyczących produktów leczniczych nie powiększają salda punktów zebranych przez Użytkownika w lecz zapisywane są na Koncie Użytkownika w ramach Aplikacji.

2.     Punkty za udział w szkoleniach dotyczących produktów leczniczych nie tracą ważności po upływie 12 miesięcy i Użytkownik może wymieniać na nagrody wskazane w BonMarket za szkolenia dot. produktów leczniczych. Nagrody te mają wartość nieprzekraczającą kwoty 100 złotych, związane są z praktyką medyczną lub farmaceutyczną i opatrzone znakiem reklamującym Medlevel lub produkt leczniczy.

 

 

 

Postanowienia szczególne w zakresie szkoleń dla Użytkowników produktów nie będących produktami leczniczymi:

1.     Punkty zdobyte przez Użytkowników korzystających z Medlevel za udział w szkoleniach dotyczących produktów nie będących produktami leczniczymi, nie tracą ważności po upływie 12 miesięcy i Użytkownik może wymienić je na dostępne w BonMarket.

2.     Wartość nagród, o których mowa nie może przekraczać 100 zł.

 

§ 9 Reklamacje

1.                 Zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości Spółce PharmBonus.

2.         Reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji mogą być zgłaszane w formie mailowej przesłanej na skrzynkę e-mail: support@medlvl.com.

3.                 Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Aplikacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mailowy Użytkownika.

4.                 Reklamacje dotyczące wad nagród i nieprawidłowości naliczania punktów, ich odliczania w związku z wyborem nagrody oraz ich anulowaniem Użytkownik może zgłaszać na adres email wskazany w pkt I.9 niniejszego Regulaminu lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce Kontakt.

5.                 Reklamacja powinna zawierać:

                   Login używany przez Użytkownika przy logowaniu się na Platformę,

                   imię i nazwisko Użytkownika,

                   adres i nazwę apteki, zakładu świadczącego zadania związane z ochroną zdrowia

                   przyczynę reklamacji.

6.     Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji w terminie 7 dni od uzyskania wiedzy o wadzie.

7.                 Spółka rozpatrzy reklamację i powiadomi Użytkownika o decyzji w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

8.                 W przypadku, gdy nagroda objęta jest gwarancją udzieloną przez jej producenta lub dystrybutora Medlevel może powiadomić Użytkownika, iż w związku z określonymi rodzajami wad ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających ze stosunku gwarancji.

9.                 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownika, Spółka – w zależności czego reklamacja dotyczy – wymieni wadliwą nagrodę na nagrodę pozbawioną wad, usunie wadę bądź skoryguje liczbę punktów na koncie Użytkownika.

 

 

Our site uses cookies. We use cookies because nothing works without them)